تیمی از محققین در دانشگاه موناش برای اولین بار نشان داده اند که دو تنظیم کننده اپی ژنتیکی جدید(TAF5L و TAF6L) در حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی جنینی نقش دارند. هم چنین آن ها دریافتند که این پروتئین ها c-Myc (یک ژن سرطانی شناخته شده) و شبکه تنظیمی آن را نیز فعال می کنند. این دو تنظیم کننده ژنتیکی(TAF5L و TAF6L) با استفاده از غربالگری های ژنتیکی که به کمک تکنیک CRISPR/Cas9 انجام گرفت از بین ۳۲۳ ژن اپی ژنتیکی مورد شناسایی قرار گرفتند. پیش از این وجود TAF5L و TAF6L شناسایی شده بودند اما برای اولین بار این مطالعه نشان داده است که آن ها چه کاری انجام می دهند و چگونه بیان ژن را کنترل می کنند. این مطالعه نشان داد که از نظر رونویسی TAF5L و TAF6L انکوژن c-Myc را فعال می کنند و OCT4 که تنظیم کننده اصلی سلول های بنیادی جنینی می باشند را نیز تنظیم می کنند. به عقیده محققین TAF5L و TAF6Lنقش حیاتی نیز در سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازی می کنند که نوعی از سلول های بنیادی پرتوان هستند که می توانند از سلول های سوماتیک بالغ تولید شوند.

Reference:https://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(19)30229-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1097276519302291%3Fshowall%3Dtrue

 

تاریخ انتشار:۹۸/۴/۱۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).