به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، پنجمین جلسه ژورنال کلاب در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه ۴ هدف از اهداف مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، بررسی شد.

در ابتدای جلسه، دکتر عباسی در رابطه با هدف « تولید آزمایشگاهی یک نوع داربست مناسب برای ترمیم سوختگی ها و زخم های پوستی در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه با مشارکت دانشگاه صنعتی سهند »گزارش خود  را ارائه دادند  و مقرر شد دکتر عباسی تا تاریخ ۱۰/۳/۹۷ گزارش خود را در مورد هدف و موضوع مربوطه تکمیل و تحویل دهند.

در ادامه ، دکتر سودابه داوران در مورد دو  هدف « تولید پایلوت  یک داربست تخریب پذیر  جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان یا غضروف در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه »و « تولید پایلوت یک داربست هیدورژلی قابل تزریق جهت استفاده در مهندسی بافت در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد پیشرفت کار و پروژه مرتبط جهت تولید پایلوت  هر دو هدف را تا تاریخ ۶/۳/۹۷ ارائه نمایند.

در بخش سوم، دکتر پیمان کیهان ور در مورد هدف « تولید آزمایشگاهی اگزوزوم های سلولی جهت مطالعات و القای سلولی در مباحث سلول درمانی» گزارش دادند و مشخص شد هدف مورد نظر در قالب طرح تصویب شده است و از پروژه های مرکز می باشد.

در آخر جلسه  دکتر لیلا روشنگر در مورد هدف « طراحی وساخت دستگاه چاپگر سه بعدی» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد گزارش خود را در مورد هدف مربوطه تکمیل نموده وتا تاریخ ۲۰/۳/۹۷ تحویل دهند.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۳۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).